Sběrný dvůr

Do sběrného dvora mohou občané oproti předložení občanského průkazu zdarma ukládat následující odpad:

 • objemný odpad
 • směsný komunální odpad
 • bioodpad
 • textil
 • papír
 • plasty
 • dřevo
 • kovy
 • sklo
 • jedlý olej a tuk
 • pneumatiky
 • v malém množství stavební suť
 • oleje, olejové filtry
 • pesticidy
 • rozpouštědla
 • obaly obsahující nebezpečné látky
 • brzdové a nemrznoucí kapaliny
 • olověné akumulátory
 • zářivky a další odpad obsahující rtuť
 • veškeré kompletní elektrospotřebiče

 

Více info na www.stko.cz

Ukládání odpadů z podnikatelské činnosti je zpoplatněno.

Sběrný dvůr je otevřen každý čtvrtek od 13.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 7.30 hod. do 11.00 hod.

Základní informace o Inteligentním systému nakládání s odpady

https://www.mojeodpadky.cz/stko/drnholec

Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba za odpady. Třídění odpadů je díky tomuto systému stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se směsným odpadem avšak ekonomičtější a ekologičtější. Níže se dozvíte základní informace.

Jak získat slevu na poplatku:

1.      Domácnost provede inventuru stanoviště – pro udělení slevy je třeba znát prvotní toky odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. Na čipu popř. na čárovém kódu, kterým je označena každá nádoba, je uveden unikátní identifikační kód. Tento kód je třeba opsat z každé nádoby, kterou domácnost používá, a odeslat prostřednictvím webu https://www.mojeodpadky.cz/stko/drnholec sekce „Inventura stanoviště“ nebo přinést opsané na papírku na obecní úřad v tomto rozsahu: velká plastová popelnice na kolečkách – papír – kód: STKO00049078. Nádoby na BIO se do inventury neuvádějí. Dále je třeba uvést osoby, které do uvedených nádob třídí odpady.

Inventura stanoviště, má za cíl předejít nepříjemným překvapením typu, třídím plast, papír a nic se mi nepřipisuje nebo naopak připisuje se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. Občas se stane, že se občané přestěhují a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí svozové společnosti, tudíž popelnice jsou stále evidované na původní adrese, kde už bydlí třeba někdo jiný.

2.      Domácnost vyplní a odešle registrační formulář – registraci je možné provést na webu https://www.mojeodpadky.cz/stko/drnholec sekce „Registrační formulář“ nebo osobně na obecním úřadě. Nezapomeňte uvést způsoby, jakými snižujete produkci odpadů. Na webu https://www.mojeodpadky.cz/stko/drnholec v sekci „Články, dokumenty…“ najdete seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů.

Registrační formulář má dvojí význam. 1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na poplatku. 2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by se snažili systém přechytračit.

Sleva na poplatku

1.      Sleva na poplatku může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku.

2.      Sleva na poplatku je udělována za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování produkce odpadů.

3.      Sleva na poplatku je součtem tří bonusů, které budou připisovány na účet domácnosti vždy po uzavření čtvrtletí. Čtvrtletí je uzavřené přijetím všech podkladů pro fakturaci za služby v odpadovém hospodářství, což bývá cca 1-2 měsíce po skončení čtvrtletí.

4.      Sleva na poplatku se uplatňuje při platbě poplatku na další rok – poplatek např. na rok 2014 je ponížen slevou, která byla připsána na odpadový účet stanoviště v roce 2013.

5.      Výpočet slevy na poplatku je prováděn na základě tří hodnotících kritérií ISNO.

Hodnotící kritéria ISNO

1.      Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce odpadů uvedené v registračním formuláři(čím více se sníží produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím lépe)

Registrační formulář nám poskytuje důležité informace, na jejichž základě jsme v součinnosti s obslouženým objemem nádob a poměrem objemů obsloužených nádob různých komodit schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně. 

2.      Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem.

3.      Celkový objem (V) obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena stanoviště za rok)

Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vození do lesa atd.) se v rámci ISNO nevyplácí. Základem ISNO je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá v rámci ISNO  žádný význam. Stejně tak se v rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je nastaveno na průměrnou produkci odpadu, tudíž se pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit doporučením ISNO. Není třeba dělat nic navíc.

Doporučení ISNO

1.      Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku, nekupuje neochucené balené vody, neodebírá letáky, které, aniž by se četly, skončí v nádobě na papír. Snižování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady – odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat…

2.      Domácnost efektivně využívá objem nádob – přistavuje k výsypu pouze plné nádoby, zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd.

Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svést z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?

3.      Domácnost třídí vše, co se dá třídit - nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a suť.

U směsného odpadu se krom svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace neplatí – vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije.


Návod jak efektivně třídit?

PLAST

1.      Do žluté nádoby třiďte veškeré plasty – např. plastové obaly od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. A další jiné plasty.

Společně s plasty můžete dávat také krabice od džusu nebo od mléka - prosíme nechte zbylé tekutiny z krabic vykapat a krabice sešlápněte. Krabice od džusu nebo od mléka jsou specifický obal, který je vhodné třídit spíše do plastu než do papíru – na třídící lince si je dotřídí podle svých představ.

Do tříděného plastu nepatří: plastové obaly od chemikálií, od nebezpečných látek a se zbytky potravin; novodurové trubky a podlahové krytiny – patří na sběrný dvůr*.

Větší plasty jako např. bedna na hrozny, které se nevejdou do žluté nádoby, postavte vedle této nádoby. Polystyren, je-li to možné, svažte do balíku a postavte taktéž vedle nádoby. Rozlámaný polystyren dejte do žluté nádoby k ostatním plastům. Polystyren nic neváží, ale zabírá spoustu místa – v nádobě na plast zkresluje výpočet slevy na poplatku.

2.      Žlutou nádobu s plasty přistavujte k výsypu až už je plná. Není třeba do nádoby plast rvát silou, stačí jednotlivé plasty sešlápnout – především PET lahve a krabice od mléka a od džusu! Jen pro zajímavost v nádobě by mělo být cca 7 kg plastu.

PAPÍR

1.      Do modré nádoby třiďte veškerý papír – např. obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, sešity, časopisy, noviny, letáky.

Do tříděného papíru nepatří: mokrý papír (může přijít do kompostu), mastný nebo jinak znečištěný papír – patří do popelnice se směsným odpadem.

Větší papírové krabice, které se nevejdou do modré nádoby, rozlepte a svažte do balíku a postavte vedle této nádoby. Nerozlepené krabice nebudou sváženy!

2.      Modrou nádobu s papírem přistavujte k výsypu až už je plná. Není třeba do nádoby papír rvát silou, stačí rozlepovat krabice a krabičky! Jen pro zajímavost v nádobě by mělo být cca 15 kg papíru.

BIOODPAD

1.      Bioodpad je možné třídit do hnědých nádob, zkrmovat zvířatům, vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat. V rámci výpočtu snížení poplatku za odpady je jedno, který způsob zvolíte. Důležité je, aby bioodpad nekončil v nádobě se směsným opadem.

2.      Do hnědé nádoby, popř. do kompostu, můžete dávat – zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu a čaje, zbytky pečiva, zvadlé květiny, zeminu z květináčů, zbytky vařených jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky,…), posečenou trávu, větvičky, listí, plevele, piliny, hobliny, kůru, popel ze dřeva, podestýlku a trus býložravých mazlíčků, papírové kapesníky, ubrousky, mokrý papír.

Do hnědé nádoby popř. do kompostu rozhodně nedávejte – jiný odpad jako je plast, sklo, kovy, textil, atd., léky, barvy, postřiky, stavební suť, živočišné zbytky (maso, kůže), podestýlku a trus masožravých domácích mazlíčků.

3.      Hnědou nádobu s bioodpadem přistavujte k výsypu podle potřeby. Pokud není plná a není moc cítit, tak ji k výsypu nepřistavujte. V letních měsících je čtrnáctidenní svoz i z poloviny plné nádoby na místě. V zimních měsících nechávejte nádobu vysypávat pokud možno, až když je plná.

KOVOVÉ OBALY

1.      Plechovky, konzervy a prázdné spreje můžete přinést na sběrný dvůr* nebo vyhodit do nádoby se směsným odpadem. Směsný odpad končí jako palivo v brněnské spalovně, kde se kovy z popele vytřídí pomocí magnetického separátoru. Pokud máte plechovek větší množství, raději je (z důvodu výpočtu slevy na poplatku) odneste na sběrný dvůr*.

2.      Plechovky od barev a od oleje jsou nebezpečný odpad a patří samostatně na sběrný dvůr*

SKLO

1.      Odkládejte do kontejnerů instalovaných ve vaší obci. Bílý kontejner – čiré skleněné obaly, zelený kontejner – barevné sklo a tabulové čiré sklo. Pokud si nejste jisti, zda sklo vyhodit do bílého či do zeleného kontejneru, volte zelený kontejner.

2.      Do tříděného skla nepatří drátěné sklo, autosklo, zrcadla a porcelán – patří na sběrný dvůr*.

ELEKTROZAŘÍZENÍ

1.      Veškeré elektrozařízení od mobilního telefonu až po mrazák patří na sběrný dvůr*

2.      Elektrozařízení musí být kompletní! Kompletní znamená, že elektrozařízení obsahuje všechny původní pohromadě držící komponenty.

 ROSTLINNÝ OLEJ

1.      Rostlinný olej sbírejte do PET lahví o minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, tím lépe).

2.      Dobře uzavřená PET lahev s rostlinným olejem patří na sběrný dvůr*

TEXTIL

1.      Textil a párovou obuv je možné třídit dohromady do průhledných igelitových pytlů (k dostání zdarma na obecním úřadě). Plné pytle dobře zavažte a postavte v den svozu papíru vedle modré nádoby.

2.      Textil může být potrhaný.

3.      Textil musí být čistý (nemusí být čerstvě vypraný) - nesmí být znehodnocený například od oleje, od barvy atd.