Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití


ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI
Žádost o územně plánovací informaci se poskytuje podle ustanovení § 21 odst. 1 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu.

Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezuje zastavěné a nezastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li si pozemek koupit, stavět na pozemku nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)
O informaci o podmínkách využití pozemku může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Žádost o územně plánovací informaci podle §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu obsahuje:
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu (podle zákona č. 500/2004 Sb.),
b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Písemným podáním žádosti o územně plánovací informaci, která má náležitosti uvedené v ustanovení §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT
Úřad Městyse Drnholec, Kostelní 368, 691 83  Drnholec
stavební úřad


Úřední hodiny:
Pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00
 

Jméno: Gabriela Wollnerova
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 519 520 970
Mobil: 602 364 331

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU
Žadatel musí předem znát a donést s sebou:
* parcelní čísla předmětných pozemků;
* katastrální území, ve kterém pozemky leží;
* informaci o současném stavu využití pozemků a staveb na nich;
* údaje o požadovaném záměru na změnu v území - navrhované změny, plošné a výškové uspořádání navrhovaných změn, členění, nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, návrh úprav nezastavěných ploch;
* celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT
Poskytnutí informace je bezplatné.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ
V případě písemné územně plánovací informace je dle správního řádu lhůta pro vyřízení 30 dnů, ve složitějších případech je možné lhůtu prodloužit na 60 dnů.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ
Přezkum podle ustanovení § 156 správního řádu


JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
Sankce se neuplatňují.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: JAKÁ JE PLATNOST TÉTO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE?
Poskytnutá územně plánovací informace podle §21 odst. 3 stavebního zákona platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla ÚPI vydána.