Územní rozhodování


Na úseku územního rozhodování jsou v platnosti tyto právní předpisy:
* Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
* Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
* Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
* Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
* Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
* Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené právní předpisy upravují mj. činnosti a postupy ve věcech územního rozhodování o umístění staveb, jejich změn, terénních úprav a zařízení, jakož i dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů.
Způsob, v jakém režimu bude stavební úřad posuzovat a vyřizovat jednotlivé případy (územní rozhodnutí, územní souhlasy, apod..) je nutno ze strany stavebníka předem projednat a prokonzultovat s příslušným stavebním úřadem. Podle toho, jaký režim projednávání u jednotlivých konkrétních případů stavební úřad určí, stavebník podá u stavebního úřadu vyplněný příslušný předepsaný formulář spolu s předepsanými doklady.
Přehled nejpoužívanějších formulářů podání, které jsou uvedeny v přílohách vyhlášek č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření:
* Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (formát PDF a DOCX)
* Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (formát PDF a DOCX)
* Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (formát PDF a DOCX)
* Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (formát PDF a DOCX)
* Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (formát PDF a DOCX)
* Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (formát PDF a DOCX)
* Žádost o územní souhlas (formát PDF a DOCX)

Celkem se tedy jedná o 7 typů různých formulářů žádostí, což svědčí o určité složitosti volby postupu uplatnění i plnění. Při použití typu formuláře žádosti už s ohledem na složitost tiskopisů, doporučujeme konzultaci přímo na pracovišti stavebního úřadu.
Proto radíme všem stavebníkům, navštivte nejdříve pracovníka stavebního úřadu a informujte ho o svém záměru. Tento pak stanoví způsob a režim povolení dané stavby nebo změny využití území.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT
Úřad Městyse Drnholec, Kostelní 368, 691 83  Drnholec
stavební úřad

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 7:00-11:00 a 12:00-17:00

Jméno: Gabriela Wollnerová
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 519 520 970
Mobil: 602 364 331