Žádost o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace


ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI
Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce, což je nezbytnou podmínkou realizace záměru v území.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezuje zastavěné a nezastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li si pozemek koupit, stavět na pozemku nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)
O vyjádření může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda:
* je pro obec vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u stavebního úřadu, Úřad Městyse Drnholec);
* pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu)
* Podmínkou pro vydání vyjádření je podání žádosti doložené charakteristikou stavby a grafickými podklady.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
Vlastním vyhledáním lokality (pozemku) v územně plánovací dokumentaci na internetových stránkách Městyse Drnholec a na internetových stránkách okolních obcí.
Ústním vyjádřením osobně na Úřadě Městyse Drnholec, stavební úřad. Písemným podáním žádosti o vyjádření, ve které žadatel uvede konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT
Úřad Městyse Drnholec, Kostelní 368, 691 83  Drnholec
stavební úřad

Úřední hodiny:
Pondělí a střead 7:00-11:00 a 12:00-17:-00

Jméno: Gabriela Wollnerová
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 519 520 970
Mobil: 602 364 331

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU
Nutno znát parcelní číslo pozemku a katastrální území, kde se pozemek nachází. V případě umístění záměru je nutné přinést kopii snímku katastrální mapy se zákresem.


JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT
Poskytnutí informace je bezplatné.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ
Lhůta pro písemně vyřízení žádosti o informaci je dle správního řádu 30 dnů. Při osobní návštěvě v úřední dny jste oprávněni nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky, pořizovat kopie.


PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ
Nelze podat opravné prostředky.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ
Sankce se neuplatňují.