STAVEBNÍ ÚŘAD

Správní obvod stavebního úřadu

Stavební úřad je místně příslušný pro obce Drnholec, Jevišovka, Brod nad Dyjí, Novosedly, Nový Přerov a Dobré Pole. 

Náplň činnosti stavebního úřadu  

Činnosti vykonávané stavebním úřadem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Stavební úřad vykonává tyto činnosti dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“). 
Úřad městyse Drnholec, stavební úřad, je věcně příslušným obecným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

V oblasti územního rozhodování zejména:
 • provádí územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění všech druhů staveb, o změně využití území, změně stavby, změně vlivu stavby  na využití území, o ochranném pásmu, dělení nebo scelování pozemků
 • vydává územní souhlas 
V oblasti stavebního řádu zejména:
 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a vydává příslušná opatření
 • vydává stavební povolení
 • povoluje změny stavby před jejím dokončením a změny účelu užívání
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • vydává kolaudační souhlas
 • povoluje  předčasné užívání stavby
 • povoluje zkušební provoz
 • přijímá  ohlášení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, vydává příslušná opatření a případně vydává rozhodnutí o odstranění
 • nařizuje odstranění stavby
 • nařizuje zabezpečovací práce a nezbytné úpravy
 • vydává výzvy k provádění údržby staveb
 • nařizuje vyklizení stavby
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • vydává souhlas podle § 15  stavebního zákona pro speciální stavební úřady
V oblasti sanací, evidence a kontroly zejména:
 • projednává přestupky fyzických osob a delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob a ukládá těmto subjektům sankce podle stavebního zákona popř. jiných předpisů
 • zabezpečuje  ukládání a archivaci  písemností a dokumentací
 • provádí kontrolní prohlídky staveb

Formuláře žádostí můžete stáhnou ZDE