Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Drnholec
Drnholec

Územní plán

Územní plán Drnholec

územní plán

Opatření obecné povahy

OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,3 MB

Hlavní výkres

UP_Drnholec_HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,82 MB

Koordinační výkres

UP_Drnholec_KOO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,59 MB

Výkres základního členění území

UP_Drnholec_ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 863,7 kB

Výkres širších vztahů

UP_Drnholec_SVZT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,72 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

UP_Drnholec_VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 696,89 kB

Výkres záborů půdního fondu

UP_Drnholec_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB

Zásobování vodou a kanalizace

UP_Drnholec_voda a kanal.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 810,63 kB

Zásobování plynem, el.energií, spoje

UP_Drnholec_dop a energ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 960,8 kB


Územní plán obce Drnholec – výkresy a texty ke stažení

Vybrané výkresy a textové části – kompletní územní plán je k nahlédnutí na stavebním úřadě.

Co je územní plán obce?

Územní plán je tím nejdůležitějším dokumentem, se kterým by se měl seznámit každý vlastník nemovitosti (stavby či pozemku) na území obce a i ten, kdo hodlá na území obce stavět. Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce. Určuje, jakou stavební činnost lze na území obce vykonávat a určuje funkční využití území (pozemků). Územní plán ovlivňuje ceny pozemků a každý záměr výstavby či využití pozemku musí být s územním plánem v souladu. 

Proč se zajímat o územní plánování?

Územní plánování řeší využití území a zásady jeho uspořádání. Pod pojmem „využití území“ v územním plánování rozumíme určení, jakým způsobem bude území využito (pro jakou stavbu – rodinný dům, bytový dům, výroba apod., činnost či jinou funkci). Pod pojmem „uspořádání území“ v územním plánování rozumíme koncepci využití území, a to v zastavěném území a zastavitelné ploše zejména způsob zástavby, výšku zástavby, intenzitu využití pozemku (jak velká jeho část může být zastavěna, udává se v procentech). V nezastavěném území zejména způsob využití pozemků v krajině (např. vodní plochy, zemědělské pozemky, vinice, sady, lesy apod.), vymezení územních systémů ekologické stability (např. biocentra) nebo návrh cestní sítě.

Je tedy potřebné se ve vlastním zájmu s územním plánem obce seznámit. Známe i případy, kdy si stavebník koupí pozemek, pořídí si projektovou dokumentaci například na rodinný dům a na stavebním úřadě při podání žádosti zjistí, že pozemek nelze ke stavbě rodinného domu využít, nebo jeho návrh rodinného domu není v souladu s územním plánem. V takové chvíli není jiné cesty než požádat obec o změnu územního plánu, což je jednak nenárokové (obec nemusí s takovým návrhem souhlasit), a dále i časově a finančně náročné (viz níže v textu). V této souvislosti je třeba upozornit na tu skutečnost, že stavební úřad není pořizovatelem územního plánu a je v tomto směru plní pouze roli vykonavatele  - tedy posuzuje, zda předložený návrh je v souladu s územním plánem. Tady není žádný prostor pro jiný postup a pokud stavební úřad zjistí, že návrh není v souladu s územním plánem, musí návrh zamítnout.

Kde se lze seznámit s územním plánem?

Územní plán je uložen u obce, pro kterou byl pořízen, u příslušného stavebního úřadu a také u orgánu územního plánování.

Jak se územní plán projednává?

Projednávání a schvalování územního plánu je upraveno stavebním zákonem. Při projednání a schvalování mohou být uplatněny právem chráněné zájmy dotčených správních orgánů, dotčených obcí i vlastníků nemovitostí, a vyjádřit se může i odborná či laická veřejnost.Nejpozději při veřejném projednání návrhu územního plánu může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (tj. vlastníci nemovitostí přímo dotčeni navrhovanými veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními) své námitky. Písemné připomínky a námitky musí kromě identifikačních údajů osoby, která je podala, obsahovat také odůvodnění. Námitky dotčených osob musí navíc obsahovat údaje podle katastru nemovitostí, které dokládají dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se už nepřihlíží, na což musí být dotčené osoby oprávněné k podání námitek upozorněny.

Jak se dozvíte o projednávání územního plánu?

Informace o pořizování a schvalování územního plánu jsou zveřejňovány prostřednictvím úřední desky příslušného obecního úřadu. Jednotlivým vlastníkům nemovitostí nacházejících se v dotčeném území nejsou doručovány přímo. Podrobnosti o pořizování územního plánu a jeho změn lze tedy získat na úřední desce a webových stránkách obce.

Kdo může navrhovat pořízení územního plánu?

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce z vlastního podnětu,na návrh orgánu veřejné správy,na návrh občana obce, nebo na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

Musí zastupitelstvo návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změny vyhovět?

Ne. Na pořízení územního plánu ani na jeho změnu není právní nárok a záleží tak výhradně na rozhodnutí zastupitelstva.

Může po občanovi obec požadovat uhrazení nákladů na pořízení změny územního plánu?

Ano, za předpokladu, že pořízení změny územního plánu je vyvoláno výhradní potřebou občana-navrhovatele. Obec pak může podmínit pořízení změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem. Obecně však platí, že náklady na zpracování územního plánu (projektantem) hradí obec, která rozhodla o jeho pořízení.

Samospráva

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1851
Počet obyvatel
184 m
Nadmořská výška
35,2 km2
Rozloha
1249
První písemná zmínka

nahoru