Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Drnholec
Drnholec

Pod vedením KSČ

1945 Založen sbor dobrovolných hasičů. 1946 byla zbořena kaple u hřbitova, vybudovaná v roce 1926 k uctění památky padlých v první světové válce, Zbořen novými obyvateli Drnholce měl být i morový sloup na náměstí. Zůstal uchován do dnešních dnů zásluhou P. Vaška, katolického kněze, který krátce po ukončení války zabránil jejímu zbourání. Volby do ústavodárného shromáždění. Žilo zde asi 1600 obyvatel (tj. asi 60% předválečného stavu.), narodilo se 56 dětí, zemřelo 32 osob.

1947 Nadprůměrné množství sněhu, v létě nedostatek srážek, byl opraven „starožitný pomník uprostřed náměstí", milodarů, obec nedala nic“

1948 Opraven z milodarů morový sloup, vedení Drnholce na jeho opravu nedalo nic. Byl zřízen místní rozhlas, vystřídal obecního bubeníka. Místní mlýn se stal součástí Jihomoravských mlýnů a pekáren V březnu bylo ministerstvem zemědělství rozhodnuto o revizi první pozemkové reformy. Vlastníkem objektu bylo ministerstvo školství, které nesouhlasilo s revizí. Tak majetek drnholeckého statku přešlo pod rezort zemědělců až na podzim. Jednalo se celkem o 1247 ha, z toho lesní, rybničné a jiné plochy bylo 423 ha, zemědělské půdy 824 ha, ze záboru propuštěno 50 ha, celkem k převzetí bylo určeno 1197 ha půdy

1949 Jsou prováděny veřejné práce: regulace u jezu na Dyji, stavba dvou železobetonových mostů a bylo započato s výstavbou bytů pro učitele a tří selských usedlostí na Husově ulici

1950 Založen přípravný výbor JZD, rozbíhá se činnost některých společenských organizací (Sokol, mládež). Zásluhou Františka Ondry došlo založení Komunálních podniků v Drnholci. Zde byly soustředěny hostince a řemeslníci.Při prvním poválečném sčítání bylo zjištěno, že zde žije 324 rodin, bylo zde 364 domovních čísel, 164 rolníků (výměra polí více než 2 ha), 43 domkařů, 25 živnostníků, 60 dělníků, a 32 zaměstnanců. Po tomto roce z Drnholce zmizelo: pila, dvě cihelny, výrobny cementového zboží a taky místní lékárenské družstvo. Nadační velkostatek se stal státním statkem

1951 Rozvíjí se činnost místního ochotnického divadla, které po celá padesátá léta baví nejen místní publikum, ale zajíždí i do okolních vesnic. Největší úspěch zaznamenávají komedie francouzských dramatiků.

1952 Studená válka ve světě je na vzestupu, v Drnholci na zámku má sídlo vojenská posádka. Také nastupuje nová revoluční vlna reorganizací, tak je např. zrušena studentská nadace, lesní správa převzala do užívání místní lesy o rozloze 64 hektarů.

1953 Zrušen lístkový systém a provedena měnová reforma, dostavěna sušárna tabáku na Hrušovanské ulici, v Drnholci zavedeny domovní knihy, aby byl kontrolován pohyb obyvatel. Ustanoveno spotřební a výrobní družstvo JEDNOTA se sídlem v Drnholci, do působnosti družstva spadaly vsi Pasohlávky, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov a Novosedly

1954 Začalo se se stavbou hospodářských a obytných budov při silnici do Litobratřic (dnešn Výslní) Založen včelařský spolek, do něhož se sdružilo 49 člen s 285 včelstvy. Také JZD se věnovalo této činnost s 40 včestvy.

1955 Jako soukromí zemědělci se v Drnholci živí 73 rodin v rámci JZD to bylo 30 rodin, lesní správa se starala o 477 hektarů lesů, projevuje se nouze o byty. Vojenská posádka opouští Drnholec na konci roku. V Drnholci jsou dvě myslivecká sdružení. V první 24 členů uspořádalo 6 hon s těmto výsledky: Uloveno 205 zajíců, 69 bažantů, 68 koroptví 20 kusů srnčího. V druhém spolku bylo pět zaměstnanců státního statku, kteří běhe tří honů ulovili 580 zajíců a 350 bažantů.

1956 Drnholecká JEDNOTA má krátké trvání, na konci roku je včleněna do Jednoty v Mikulově. Drnholečtí představitelé Jednoty během své krátké existence rozšířili prodejní síť o dvě prodejny, v okolí se zasloužili o otevření tří hostinců a jedné prodejny smíšeného zboží. U autobusové zastávky zřízena prodejna občerstvení. Na další léta byla plánována výstavba restaurace a hotelu s velkým sálem (ta se nikdy neuskutečnila) zakoupila pozemek na náměstí, kde se začalo stavět nákupní středisko s více než třicetiletým zpožděním a až po roce 1989 začalo sloužit veřejnosti. Jeho prostory dnes, místo aby sloužily k prodeji a pohodlnému nákupu místních obyvatel, tak je od roku 2006 jeho horní patro pronajímáno a neplní svůj původní účel. Dnes úsměvná informace: V Drnholci je telefonní ústředna, která zajišťuje spojení 32 místních účastníků. Únorové mrazy toho roku dosáhly -30C, Dyje byla pokryta až 60 cm ledem, který v jarních měsících ohrožoval bezpečí obyvatel

1957 Založeny Komunální služby městyse Drnholce, v níž byly soustředěny tyto provozy: sklenářství, radioopravna, dále stolařství, zámečnická dílna, kadeřnictví, povoznictví a stavební výroba. V Drnholci je na 400 rozhlasových přijímačů, objevují se první televizory. První si pořídil Josef Plass, místní učitel. Poprvé se mohli v Drnholci podívat na televizní vysílání 13. února 1957.

1958 Druhé patro zámku slouží jako skladiště Civilní obrany, téměř do roku 1989. Byla opravena silnice na Novou Ves, v délce 7 km vyasfaltována, byl navážen kámen na opravu Lidické ulice, byly upravovány a zpevňovány oba břehy Dyje od splavu k mostu. Písek na výrobu cementových dlaždic a na úpravu byl získáván přímo z Dyje

1959 Byl opravován kostel a budova radnice.

1960 Studně v obci jsou ve velmi špatném stavu často nezakryté, znečištěné. Stav vozovek v obci je ve velmi špatném stavu, hlavně ulice Lidická a Hornická, Stavební

Zanikl místní mlýn a byla zrušen pobočný závod Družstevních vinařských podniků Podle místní kroniky byl Drnholec prohlášen za částečnou městskou rezervaci, avšak toto rozhodnutí, pokud je zápis v kronice pravdivý, nebylo nikdy uvedeno v život, neboť v následujících letech byly v podstatě zbourány dva památkově chráněné domy na náměstí, zmizely sochy Herkula Prométhea, zničen bez dlouhého přemýšlení byl barokní cihlový most z konce 17. století, ze slepých ramen pod zámkem byla za souhlasu vedení statku i MNV zřízena černá skládka, macešsky se zachovali místní funkcionáři i k jiným památkám, především radnici a sýpce

1961 Zřízena obřadní síň na radnici, směrem na Brod nad Dyjí zjištěn nový vydatný zdroj vody.

1962 Proveden půdoznalecký a geologický průzkum Drnholce, v jehož katastru se nacházejí spraš, černozem a štěrkopískové terasy. JZD končí, jeho členové se většinou stávají zaměstnanci státního statku, větrolamy o rozloze asi 3,5 ha jsou po 15 letech existence zrušeny a převedeny na ornou půdu

1963 Objevila se velmi početná hejna vran, která byla z moci úřední trávena fosfrem a otrávenými vejci, na Dyji uhynula nejméně tuna ryb. Nájemné za byty v Drnholci se pohybovalo mezi 40 -60 Kč měsíčně.

1964 Výstavba vodovodu v Drnholci, kronikář uvádí, že tehdy byla voda trojí. Z katastru Výsluní, odkud byla do městečka přiváděna do kašny na náměstí hliněnými rourami již ve středověku, dále voda ve studnách s převážně závadnou vodou a voda v Dyji, též závadná, bylo zakázáno užívat tuto vodu k pití a vaření

1965 Pokračováno s pracemi na místním vodovodu, scházel však základní materiál (potrubí). Krádeže a vloupání na denním pořádku, proto ochranný dohled nad některými mladistvými. Začal geologický průzkum pro projekt Vodního díla Nové Mlýny.

1966 Zahájena výstavba bytovek na Hrušovanské. Dokončuje se výstavba hřiště a kabin (současné hřiště TJ Dynama), sokolovna (Turnhalle – budova z roku 1934, dnešní kulturní dům) podle kroniky nevyhovuje po stránce hygienické. Je až s podivem, jak dokázali místní zničit i ten poměrně nový(v té době pouhých 32 let starý) kulturní dům

1967 Představitelé obce souhlasí s předáním budovy renesanční radnce Restauracím a jídelnám Břeclav.

1968 Záznam o tomto významném roce v historii našeho státu v kronice chybí. Nejen toto bílé místo v historii Drnholce čeká na zpracování, ale celý poválečný vývoj.

1969 Otevřena prodejna PRAMEN na náměstí.

1970 Byla zahájena „generální oprava“ kulturního domu. Oprava byla jistě nutná, ale přestavba a rozdělení budovy na kino a sál jistě diskutabilní. Správcem farnosti se stává P: Josef Souchop, jehož práce byla jednoznačně kladně hodnocena.

1971 Opravován morový sloup na náměstí, jedna ze soch(sv. Jan Nepomucký) byla odvezena na opravu do Brna, odkud se vrátila na své místo až po roce 1989.

1972 Zemětřesení v Rakousku, i v Drnholci otřesy domů, posun nábytku v bytech a popraskání zdí, z kostela spadlo na 300 tašek. Začal jezdit autobus Mikulov – Brno přes Drnholec.

1973 Komunální služby připojeny ke Službám města Mikulova.

1974 Začal jezdit jediný přímý spoj z Drnholce do okresního města Břeclav, a to linka Znojmo- Žilina.

1975 Peníze na opravu kulturní památky (dům č. 4 na náměstí) posloužily k jeho demolici. Trosky tohoto a sousedního domu hyzdily Drnholec dalších více než deset let. Dokončena oprava kulturního domu po pěti letech tak mají Drnholečtí příležitost kulturního vyžití

1976 Státní statky na Mikulovsku spojeny v jeden mamutí celek, o důležitých věcech se většinou rozhoduje mimo Drnholec. Začíná „konec starých časů“ Nenávratně je zlikvidována technická památka barokní cihlový most z roku 1690, začíná přeměna původní krajiny ve Vodní dílo Nové Mlýny. Předsedkyní VO KSČ zvolena Eva Milošová, později též ředitelka ZŠ Drnholec (do konce roku 1989)

1977 Opravena a otevřena obřadní síň na zámku.

1978 Započato se stavbou nové požární (dnes hasičské) zbrojnice, po dvou letech postavena.

Uskutečnil se první ročník automobilové orientační soutěže, organizovanou AMK Drnholec, jehož vůdčí osobností byl MUDr. Jan Vanýsek. V zajímavých a hodnotných doprovodných kulturních akcích vystupovali různé osobnosti té doby. Za všechny bych chtěl jmenovat známého brněnského siláka a recesisty Frantu Kocourka

1979 Pokud byste chtěli jet do Novosedel, museli jste místo tří čtyř kilometrů překonat nejméně 15 km, neboť byla budována nová silnice i most přes Dyji od Drnholce po křižovatku Brod nad Dyjí – Novosedly

1980 Při úpravách náměstí byla nalezena 15 metrů hluboká studna. Časem dostalo náměstí v Drnholci nový zajímavý prvek. Když studna byla opravena a zvýšena zídka kolem ní, na vrchol byla nasazena replika renesanční mříže, kterou vyrobil místní kovář Jaroslav Stavarič

1981 Dokončena oprava náměstí a některých přilehlých ulic, celkem se v Drnholci na tyto opravy proinvestovalo 16 milionů korun, bohužel na některé ulice (např. Lidická) a zásadní opravy památek (především těch na náměstí) už nezbylo.

1982 Konečně bylo započato již dlouhá léta slibovanou přístavbou školy, ve své době očekávanou, z pohledu dnešního asi částečně nepotřebnou, vzhledem ke snižujícím se počtům žáků, dlouhá léta se hledalo smysluplné využití budovy bývalé školy v Jevišovce, nasměrování žáků z Pasohlávek do školy v Pohořelicích a Brodských do Dolních Dunajovic údajně pro lepší dopravní spojení.

1983 Rychlým tempem pokračovala přístavba školy. Budova byla předběžně zkolaudována a předána do užívání na samém konci roku.

1984 V březnu byla slavnostně otevřena přístavba Základní školy v Drnholci. Kopii renesančního kování na studnu na náměstí zhotovil Jaroslav Stavarič Místní družstvo mladých požárníků (dnes hasičů) bylo velmi úspěšné na mistrovství republiky v požárním sportu, o rok později byli úspěšní na mezinárodním poli, kdy Rakousku vyhráli.

1985 Průměrný měsíční výdělek včetně podílů činil na na státním statku 3083 Kčs. Místní organizace ČSOZ připravil pro místní občany soutěž Rozkvetlá ulice.

1986 Mezinárodní rok míru, konaly se volby do zastupitelských orgánů tehdejší Československé socialistické republiky, byly posledními, kdy občané vhazovali do volebních uren volební lístky jednotné kandidátky Národní fronty.

1987 V Drnholci chybí odpovídající zdravotní středisko. Byla zahájena přístavba tělocvičny, byl otevřen Klub důchodců Na počest 10. výročí založení ženského pěveckého sboru se uskutečnil za účasti pěveckých sborů z okolí Svátek písní, v srpnu se uskutečnila návštěva občanů z bulharského Podemu, odkud pochází část obyvatel Jevišovky.

1988 V Drnholci žilo 1835 občanů, přistěhovalo 56, odstěhovalo 31, stejný počet se i narodil a 12 osob zemřelo. Kostel dostal novou střechu z měděného plechu, byla zahájena výstavba nákupního střediska Jednoty

1989 Drnholec získal v socialistické soutěži národních výborů první místo. Sedmého února prošel Drnholce masopustní maškarní průvod. Tento rok byl vyhlášen Rokem životního prostředí. Základní školu navštěvovalo 490 žáků V létě se uskutečnila výměna správců římsko katolické farnosti. Po téměř deseti letech svého působení v Drnholci odchází R. D. Pavel Posád, na jeho místo nastupuje R. D. Pavel Procházka, přeložený do Drnholce z trestu. R. D. Posád v následujících letech stoupá v církevní hierarchii vzhůru, je jmenován biskupem v Litoměřicích, posléze přeložen do Českých Budějovic. Po událostech 17. listopadu se scházejí zhruba o dva týdny později občané Drnholce v místním kině, kde diskutují o problémech. Je to rok zvratu, kdy po 40 letech vlády jedné strany KSČ, dochází k hlubokým změnám ve společnosti. Dnes, v roce 2009, jsou mnozí lidé na rozpacích ze společenského vývoje. Přesto jsem přesvědčen, i když mnozí jsou zklamáni, tak klady vývoje společnosti a vztahů v ní převažují nad zápory.

O obci

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
1851
Počet obyvatel
184 m
Nadmořská výška
35,2 km2
Rozloha
1249
První písemná zmínka

nahoru