Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Drnholec
Drnholec

Provozní řád

 PROVOZNÍ ŘÁD multifunkčního

sportovního HŘIŠTĚ

 

Majitel a provozovatel: Městys Drnholec

                                        Kostelní 368, Drnholec

                                        IČ: 00283142                  

Umístění: ulice Svatoplukova – parc.č. 798 kat. území Drnholec, obec Drnholec

Správce objektu: Milan Kovář 

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště (dále jen MSH) upravuje režim využívání MSH pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, malá kopaná, florbal, basketbal a jiné sporty, které hřiště svou povahou umožní provozovat v souladu s tímto provozním řádem.
 2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele MSH.
 3. Osobám mladším 10-ti let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 4. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na MSH organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel.
 5. Objednatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
 6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 7. Nedodržuje-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
 8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používáním MSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednatel.
 9. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem. V době její nepřítomnosti jím určená osoba.
 10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení MSH, případně i za škody způsobené užíváním MSH na okolních nemovitostech.
 11. Městys Drnholec, na jehož pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

II. Vstup do objektu MSH

 1. Klíči od objektu disponuje správce nebo osoba jím pověřená. Tyto osoby odpovídají za uzamčení objektu MSH v době jeho nevyužívání.
 2. Zájemci o hru (dále jen „uživatelé“) vstupují na MSH po prezentaci u správce a po předchozí rezervaci.

 

III. Provozní režim MSH

 1.  Hráči si mohou hrací dobu objednat
 • v rezervačním systému na webových stránkách obce alespoň 24 hodin předem
 • osobně u správce
 • telefonicky: +420 732 186 176
 • emailem: milankovar.cz@me.com
 1. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. Není-li na další hrací hodinu hřiště objednáno, mohou uživatelé po dohodě se správcem pokračovat ve hře vždy další hodinu.
 2. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.
 3. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu MSH cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod.
 4. Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech.
 5. Pro víkendové rezervace mají přednost turnaje před jednotlivci.
 6. Akce pořádané pod záštitou městyse Drnholec mají přednost před soukromými akcemi.
 7. Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
 8. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na objednateli.
 9. Objednatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.

 

IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

 

 1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
 2. Vstup na sportovní plochu je povolen v čisté, pevné a kvalitní sportovní obuvi a ve vhodném sportovním oblečení.
 3. Do prostoru hřiště se zakazuje:
 • odhazování odpadků,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • vstupovat podnapilým osobám,
 • vodit na hřiště jakákoli zvířata,
 • vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech nebo s vozíky,
 • konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných, toxických a psychotropních látek
 • vstup s ostrými předměty,
 • provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu provozovatele
 • kouření a používání otevřeného ohně v celém areálu MSH
 • vstupovat na sportovní plochu v nevhodné obuvi – boty s hroty (kopačky, tretry), boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi
 • přemisťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa

 

 1. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci areálu, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
 2. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště.
 3. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou svým chováním, byť i z nedbalosti.
 4. Přinesené sportovní náčiní uživatelů nesmí poškozovat zařízení a povrch hřiště.

 

V. Správce MSH

1. Správce MSH je zejména povinen:

 • pečovat průběžně o herní prvky a mobiliář,
 • zajišťovat úklid hrací plochy podle potřeby,
 • zajišťovat drobnou údržbu MSH,
 • upozorňovat provozovatele na zjištěné závady a provozní problémy,
 • vést evidenci o návštěvnosti MSH,
 • vést provozní deník, do kterého zaznamenává zjištěné závady, provedené opravy a údržby

 

2. Správce je oprávněn:

 • kontrolovat totožnost uživatelů v případech, kdy nejsou osobně známi,
 • řešit spory při obsazování a využívání MSH,
 • v případě porušení tohoto řádu vykázat uživatele z hřiště nebo odmítnout poskytnutí hřiště nezpůsobilým osobám,

 

VI. Provozní doba

 

Letní sezóna (duben-říjen): PO-NE 8:00 – 22:00

Zimní sezóna (listopad-březen): PO-NE 9:00 – 20:00

 

Ve dnech školního vyučování jsou školní tělesné a sportovní výchově přednostně vyhrazeny tyto hodiny: PO - PÁ 8:00 – 15:00 

 

Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

Správce je oprávněn v případě nepříznivého počasí nevhodného pro provoz hřiště zastavit jeho provoz.

 

Ostatní provozní podmínky:

 1. Běžnou provozní dobu je možné upravovat zejména v souvislosti s pořádáním větších akcí, turnajů apod. nebo po domluvě se správcem.
 2. V zimním období může správce rozhodnout o uzavření MSH v závislosti na počasí (teplota, srážky) zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého povrchu ke způsobilosti pro provoz a vzhledem k technickému stavu hřiště a okolí. MSH se zapůjčuje pouze osobám starším 10-ti let.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento provozní řád MSH schválila Rada městyse Drnholec dne 04.03.2024 usnesením č.  24/11, a nabývá účinnosti dne 01.04.2024.
 2. Tímto se zrušuje Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště schválený Radou městyse Drnholec dne 01.11.2021 usnesením č. 53/3.  

 

                                                                                                          Ing. Libor Růžička, starosta

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR 158

Zdravotní záchranná služba: 155

Hasiči: 150                                                   

Provozní řád multifunkčního sportovního hřiště Typ: PDF dokument, Velikost: 141.45 kB 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Rezervační systém

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4
1
5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 1
2 3 4 5
1851
Počet obyvatel
184 m
Nadmořská výška
35,2 km2
Rozloha
1249
První písemná zmínka

nahoru